Rändevaldkonna organisatsioonide võrgustiku kohtumine

23. mail 2016 Tallinna Ülikooli Mare majas (Uus-Sadama 5, Tallinn)

12:45—13:00Tervituskohv
13:00—13:45I ERV tegevuste tutvustus
•  ERV tegevuste hetkeolukorra tutvustus, Marion Pajumets (ERV)
•  Eesti rände- ja varjupaigapoliitika 2015. aasta aruande tutvustus, Pille Petersoo (ERV)
•  Ad hoc päringu "Uussisserändajatele vägivallaennetuse ja seksuaalhariduse koolituse pakkumine" tutvustus, Eike Luik (ERV) ja Martin Tulit (SiM)
13:45—15:05II Eesti ülikoolide värsked teadus- ja arendustegevused rände ja rahvusvahelise kaitse valdkonnas
•  Frontexi strateegilise piirihalduse Euroopa ühtse magistriõppe programmi moodulid:
          (i)  põhiõigused ja piirijulgeolek ning
          (ii) piirijulgeoleku globaalne kontekst, Eva-Maria Asari (SKA)
•  Simulatsiooniõpe rahvusvahelise kaitse taotluste menetlemisel, Liisa Laid (SKA)
•  Kuidas on käivitunud TLÜ vabatahtlike keeleõpe rahvusvahelise kaitse saajatele ja taotlejatele?, Daniele Monticelli (TLÜ)
•  Eelvaade "Eesti Inimarengu Aruandesse 2017", Allan Puur (TLÜ)
•  Eestimaalaste suhtumine sisserändesse — Euroopa Sotsiaaluuringu 2014 tulemused, Mare Ainsaar (TÜ)
15:05—15:35Kohvipaus
15:35—16:15II Eesti ülikoolide värsked teadus- ja arendustegevused rände ja rahvusvahelise kaitse valdkonnas jätkub
•  Uuring õigusliku ja protseduurilise informatsiooni jagamisest pagulastele — kuue EL riigi võrdlus, Raivo Vetik (TLÜ)
•  EL ID-kaardi ja elamisloakaardi poliitika väljatöötamise uuringu tutvustus, Lehte Roots (TTÜ)
16:15—17:00III Lauaring — võrgustikuliikmete tegevused ja plaanid