Eesti rändevõrgustik

Eesti rändevõrgustiku ehk Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti siseriikliku võrgustiku moodustavad Eesti poliitikakujundajad, ametnikud, huvikaitseorganisatsioonid ja teadlased, kelle põhitegevus seondub sisserände- ja varjupaigaküsimustega.

OrganisatsioonPõhiliige (‑liikmed)KodulehtRändega seonduv tegevus
Archimedes SAAnne Hütthttp://archimedes.eeÕpiränne (ka kolmandatest riikidest)
Balti Uuringute Instituut MTÜKristjan Kaldurhttp://ibs.eeRakendusuuringud ja poliitikaanalüüsid, eelkõige sisserände valdkonnas (uussisserändajate kohanemine/lõimumine; kõrgelt kvalifitseeritute sisseränne ja õpiränne; varjupaigataotlejad ja pagulased; rändega seotud programmide mõjude hindamine).
Eesti Inimõiguste Keskus SAKristi Toodohttp://humanrights.eeVarjupaigaotsuste kvaliteedi ja tasuta riigi õigusabile ligipääsu monitoorimine Eestis
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda MTÜ- Mait Palts
- Piret Potisepp
http://koda.eeEesti majanduse ja ettevõtluse hea käekäigu eest seismine sh läbi rände ja migratsioonipoliitikas kaasarääkimise. Peamised teemad: töö-, õpi- ja ettevõtlusränne
Eesti Linnade Liit MTÜAnne Läns
Marliis Rettau
http://ell.ee/ELL liikmete ühiste huvide kaitse ja informatsiooni vahendamine rände teemal
Eesti Pagulasabi MTÜEero Jansonhttp://pagulasabi.ee- huvikaitse rahvusvahelise kaitse valdkonnas;
- rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud tugiteenused (vabatahtlik tugiisikuteenus);
- teadlikkuse tõstmine sundrändest ja pagulastest;
- humanitaarabi pakkumine väljaspool Eestit
Eesti Punane Rist MTÜHaide Laanemetshttp://redcross.ee- sunniviisiliste tagasisaatmiste monitoorimine;
- ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate ettevalmistamine rahvusvahelise humanitaarõiguse valdkonnas;
- hädaolukorra lahendamise plaan seoses massilise põgenike sisserändega (EPR vabatahtlikud kaasatud hädaolukorra lahendamise plaani)
Estonian Business SchoolAve Laurenhttp://ebs.ee- tippspetsialistide ja talentide rahvusvaheline mobiilsus
- riigi- ja erasektori koostöö migratsioonipoliitika kujundamisel Euroopa Liidus ja USA-s (sh investorviisad ja start-up viisa küsimus)
- tegelenud lõimumise ning sundrände küsimustega (rahvusvaheliselt — õigusabi ja protseduuriline protsess)
- süviti uurinud talentide rände rolli Silicon Valleys, sh mõju kohalikele kogukondadele, ettevõtlusele ja regionaalarengule
Haridus- ja TeadusministeeriumViivian Jõemetshttp://hm.eeKujundab ning viib Eestis ellu järgnevaid poliitikaid: - rahvusvahelise kaitse saanute hariduse küsimused kõigil haridustasanditel (alus-, põhi-, kesk-, kõrg- ja täiskasvanuharidus); - formaalhariduse toetamine mitteformaalhariduse poolt (noorsootöö)
Inimõiguste Instituut MTÜAet Kukkhttp://eihr.ee
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed SAKätlin Kõverikhttp://meis.ee- Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamine; - sisse- ja väljarändega seotud tegevuste koordineerimine; F12- vastava teabe avaldamine ja ülevaadete koostamine
Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜJuhan Saharovhttp://meis.eeEestis viibivate rahvusvahelise kaitse saanud isikutele tugiteenuse pakkumine. Tugiteenus koosneb tugiisikuteenusest ning seda toetavast tõlketeenusest
JustiitsministeeriumAnu Lepshttp://just.ee
http://kriminaalpolitika.ee
Koordineerib ning viib koos partneritega Eestis ellu inimkaubanduse valdkonna poliitikat
Living for Tomorrow MTÜSirle Blumberghttp://lft.ee- inimkaubanduse ennetamine ja ohvrite abistamine (uuringud, koolitused jms);
- inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise Nõustamisliini +372 6607320 teenuse pakkumine tasuta, erinevates keeltes
Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKaupo Reede (majandusarengu osakond)http://mkm.ee- Arendab Eesti ettevõtluskeskkonda mh läbi kvalifitseeritud tööjõu ning ettevõtlusrände;
- viib ellu ja teostab seiret „Work in Estonia – välisspetsialistide Eestisse kaasamise tegevuskava 2015–2016“ üle;
- prognoosib igal aastastel tööjõu-turu vajadusi ja pakkumist, mis on oluliseks sisendiks rändepoliitika kujundamisel
Mondo MTÜKristi Ockbahttp://mondo.org.ee- humanitaarabi sõjapõgenikele riikides nagu Jordaania ja Iraak; - teavitustöö (koolitused ja töötoad koolidele ja muudele asutustele)
Poliitikauuringute Keskus PRAXIS SAKristi Annistehttp://praxis.ee- lõimumine; - tööjõu liikumine; - võrdne
Politsei- ja PiirivalveametEgert Belitševhttp://politsei.ee
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis MTÜMadis Kanarbik (Tartu filiaal)http://norden.eeKoostöös partneritega konverentside korraldamine rändevaldkonnas (tööränne; uussisseändajate k.a rahvusvahelise kaitse saajate kohanemine ja lõimumine; inimkaubandus)
Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus SAhttp://icds.ee- Atlandi-üleses kogukonnas strateegilise mõtlemise arendamine Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut; - ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimuste arutamine
Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni esindus EestisLiis Palootshttp://iom.ee- humaanse ja organiseeritud migratsiooni edendamine;
- migratsiooni-küsimustes rahvusvahelist koostööd suurendamine;
- migratsiooni-probleemidele praktiliste lahenduste leidmine ning abi pakkumine abi vajavatele migrantidele.
Tegelemine rändevaldkonna erinevate küsimustega (nt tööränne, kohanemine, integratsioon, ühiskonna suhtumine, ametkondade võimekus, sundränne, tagasipöördumine, inimkaubandus jne)
Riigikantseleihttps://valitsus.ee/et/pagulasedRiigikantselei (valitsuse) kommunikatsioonibüroo koordineerib rändekriisialast kommunikatsiooni
RiigikoguOudekki Loonehttp://riigikogu.ee/
RiigikontrollEva-Maria Asari
Mart Vain
http://riigikontroll.eeViib läbi rändealaseid auditeid ja ülevaateid, hindamaks, kas avaliku sektori vahendeid on kasutatud tulemuslikult ning õiguspäraselt
SisekaitseakadeemiaHelina Maasinghttp://sisekaitse.ee
Siseministeerium- Birgit Lüüs (kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja asetäitja)
- Martin Tulit (kohaneme)
Vastavalt teemadele:
Ly Pärn (varjupaigapoliitika)
- Ele Russak (ebaseaduslik ränne)
- Liana Roosmaa (kohanemine)
- Killu Vantsi (seaduslik ränne)
- Koidu Mesilane (kodakondsus)
http://siseministeerium.eekujundab ning viib rände ja kodakondsuse valdkonnas Eestis ellu järgnevaid poliitikaid:
- ajutise viibimise ning Eestisse elama asumise poliitika;
- kodakondsuspoliitika; - kohanemisvaldkonna poliitika;
- varjupaigapoliitika;
- ebaseadusliku rände poliitika
SotsiaalministeeriumKaisa Üprus-Talihttp://sm.eekujundab ning viib Eestis ellu järgnevaid poliitikaid: -sotsiaalvaldkonna rahvusvahelise kaitse poliitika kujundamine, sh teenuste kujundamine; - teenuste loomine inimkaubanduse ohvritele; - töövaldkonda puudutav rändetemaatika ja vajalikud teenused
Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse InstituutLehte Rootshttps://ttu.ee/sotsiaalteaduskond/oiguse-instituut- õpetab EL migratsiooni ja varjupaiga õigust, inimõigusi; - teostab erinevaid rändevaldkonnaga seotud uurimis- ja praktilisi projekte; - teadusartiklite avaldamine
Tallinna Ülikool- Liili Abuladze
- Mari-Liis Jakobson
- Gerli Nimmerfeldt
- Maaris Raudsepp
- Raivo Vetik
http://tlu.ee- viib läbi õppe-, teadus- ja arendustööd rände- ja lõimumise valdkondades
Tartu ÜlikoolTiit Tammaruhttp://ut.eeRändealase õppe- ja teadustöö läbiviimine
ÜRO PagulasametAndrei Arjupinhttp://www.unhcr-northerneurope.org/ÜRO Pagulasamet (UNHCR) on kohustatud ÜRO Peaassamblee poolt juhtima ja koordineerima üleilmselt rahvusvahelisi tegevusi pagulaste kaitsmisel ja probleemide lahendamisel. UNHCR-i peamine eesmärk on pagulaste inimõiguste ja heaolu kaitse, samuti pagulaste probleemidele püsivate lahenduste otsimine koostöös valitsustega ning järelevalve teostamine pagulaste valdkonnas rahvusvaheliste standardide rakendamisel. UNHCR-i järelevalvekohustus on ette nähtud Genfi konventsiooni artiklis 35 ning EL menetlusdirektiivi (2013/32/EU ) artiklis 29, mis annavad UNHCR-le õiguse esitada seisukohti ja saada informatsiooni rahvusvahelise kaitse taotlejaid ning pagulasi käsitlevates küsimustes.