Euroopa rändevõrgustiku (ERV) Eesti kontaktpunkti võttis kokku 3. novembril 2016 toimunud konverentsi Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine — väljakutsed ja parimad praktikad. Avaldati järeldused ja paneelide kokkuvõtted nii eesti kui ka inglise keeles. Leiate need pikemas vormis SIIT.

Lühidalt, esile tõsteti:

  • Riigid peaksid välja töötama nii ajutised kriisimeetmed, mis aitaksid maandada rändekriisist tulenevat pinget kvalifikatsioonide tunnustamise ja hindamise valdkonnas, kui ka pikaajalise strateegia, mis võimaldaks riikidel paremini toime tulla rahvusvaheliselt aina kasvavate rändevoogudega.
  • Eesmärgiks peab olema hindamise ja tunnustamise süsteem, mis on läbipaistev, kiire ja õiglane. Seejuures tuleb riikidel arvesse võtta ressursside mõistlikku kasutamist ning loodav lahendus peab olema jätkusuutlik.
  • Hindamise ja tunnustamise aluseks tuleks võtta kvalifikatsiooni funktsioon ehk selle omandamisest tulenevad õigused kvalifikatsiooni andnud riigis. Sarnased õigused peaks rakenduma ka sihtriigis.
  • Osalisriigid peavad kiirendatud korras kohaldama oma siseriikliku õiguse Lissaboni konventsiooni Artikkel VII-le vastavaks. Käesoleva rändekriisi valguses toob igasugune viivitamine kaasa takistusi edukale integratsioonile, millega võivad kaasneda tõsised majanduslikud ja muud siseriiklikud probleemid.
  • Lisaks ametlikule tunnustamisele on riikidel vaja tähelepanu pöörata ka ühiskondlikule tunnustamisele, innustades tööandjaid ning haridusasutusi kaasama välismaiste kvalifikatsioonidega tudengeid või töötajaid.
    Tähelepanu tuleb osutada ka ebakonventsionaalse hariduse hindamise ja tunnustamise süsteemide väljatöötamisele, mis sobituksid paremini 21. sajandi haridusmaastikule.

ERV tervitab igati järelduste jagamist asjakohastes võrgustikes.
Konverentsil näidatud materjalid ja fotogalerii