P R E S S I T E A D E

TALLINN, 19. detsember 2016. Eile, 18. detsembril tähistas ÜRO rahvusvahelist migrantide päeva. Sel puhul kutsub Euroopa rändevõrgustiku (ERV) Eesti kontaktpunkt huvilisi üles pöörama tähelepanu hetkeolukorrale rändevaldkonnas ning tutvuma valdkonna viimaste uuringutega.

Esimesed sõjapõgenikud toodi Eestisse 2016. aastal Euroopa Liidu ümberpaigutamise ja -asustamise programmi raames. Hetkel on siin 11 ümberasustatud ja 71 ümberpaigutatud isikut, kes on peamiselt pärit Süüriast. Kuna sõjalised konfliktid maailmas ei lõpe, on oodata lähiaastatel Eesti panuse kasvamist põgenike aitamisse.

Ümberasustamise hetkeolukorda Euroopas puudutab ERV poolt avaldatud uuring (loe eestikeelset kokkuvõtet). Olulisemate probleemidena toodi seal välja valikumenetluse keerukus ja pikkus ning lahkumiseelse teabe ja tutvustuse puudulikkus, millest võivad tuleneda abisaajate ebarealistlikuid ootused neid ootavale elule.

Väljakutseteks uude kodumaale jõudes on muuhulgas elukoha ja töö leidmine. Juba lahkumisele eelnev Eesti eluolu ja kultuuri tutvustamine ning hea koostöö erinevate ametiasutuste vahel aitas kaasa tõhusale ümberasumisele. Keskne sõnum oli ERV uuringus aga kodanikuühiskonna organisatsioonide ja vastuvõtva kogukonna tähtsus sõjapõgenike ümberasustamisel.

Sellest tulenevalt tasuks Eestis kaaluda eraalgatusliku sponsorluse võimaluste kasutamist, mis toimib väga hästi näiteks nii Suurbritannias, Saksamaal ja Itaalias kui ka väljaspool Euroopat Kanadas. Sellised programmid võimaldavad abisaajate taotluste esitamisel ja nende kohanemise toetamisel eraisikute aktiivset osalemist. Hiljutised arvamusuuringud Eestis on näidanud üldsuse suhtumise paranemist sisserännanutesse, mis loob paremad tingimused kodanikuühiskonna initsiatiivide laiemaks levikuks ka siin. Huvitatutel on võimalus lisaks tutvuda ERV uuringuga, mis keskendus pagulaste kaasamisele tööturule (loe eestikeelset kokkuvõtet).

Lisaks rahvusvahelise kaitse uurimisele analüüsib ERV ka majandus- ja õpirännet, rännet peredega taasühinemiseks ning ebaseaduslikku rännet (vt http://emn.ee/publikatsioonid/uuringud). ERV Eesti kontaktpunkt kutsub huvilisi üles tutvuma viimaste uuringute eestikeelsete kokkuvõtetega, mis annavad kiire ja võrdleva ülevaate iga uurimisvaldkonna olukorrast, statistikast, Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide väljakutsetest ja headest tavadest.

Lisainfo:
Ave Lauren
ave.lauren (a) tlu.ee
tel 6 409 463

Euroopa rändevõrgustik (ERV) on 2003. aastal Euroopa Komisjoni poolt asutatud ja selle poolt koordineeritud uurimis- ja teabevahetusvõrgustik, mis koosneb liikmesriikide riiklikest kontaktpunktidest ja kohalikest rände- ja varjupaiga valdkonna organisatsioonidest, kellega kontaktpunktid koostööd teevad.