Uuringud

Euroopa rändevõrgustik viib igal aastal läbi keskmiselt neli rände- ja varjupaigateemalist uuringut. Uuringute teemad valitakse keskselt, lähtudes teemade aktuaalsusest ning liikmesriikide ja EL tasandi poliitikakujundajate informatsioonivajadusest. Iga liikmesriik koostab välja valitud teemal riikliku raporti, mille alusel valmib võrdlev sünteesraport.

2018
Viisavabaduse mõju Euroopa Liidu liikmesriikidele

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
Inform ENG
Flash ENG

Rahvusvahelise kaitse saajate reisimine oma päritoluriiki: probleemid, poliitikad ja
praktikad ELi liikmesriikides, Norras ja Šveitsis

Eesti aruanne ENG
Attracting and retaining international students in the EU


Eesti aruanne ENG

Statistika Excel
Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

Koondaruanne ENG
Inform ENG
Flash ENG
Eesti aruanne ENG
one-pager EST


Rahvusvahelise kaitse taotlejate muutuv sisseränne aastatel 2014-2016: liikmesriikide reaktsioonid rändekriisile

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
Inform ENG
Flash ENG
2017
Saatjata alaealiste tulevik pärast staatuse määratlemise menetlust


Koondaruanne ENG
Inform ENG
Eesti aruanne ENG
flash ENG
Tagasipöördumise tõhusus Euroopa Liidu liikmesriikides

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
Inform ENG
one-pager EST
Challenges and practices for establishing the identity of third country nationals in migration procedures

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
Inform ENG
Family reunification of third-country nationals in the EU plus Norway: National Practices

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
Inform ENG
Illegal employment of third-country nationals in the EU

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
2016
dissemination esilehtResettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe — what works?

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
Inform ENG
dissemination esilehtTagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava
The return of rejected asylum seekers: challenges and good practices

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
Inform EST; ENG
dissemination esilehtRahvusvahelise- või humanitaarkaitse saajate integratsioon tööturule: poliitika ja head tavad
Integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour market: policies and good practices

Koondaruanne EST; ENG
Eesti aruanne ENG
Inform EST; ENG
dissemination esilehtSisserände staatuse ja riigis viibimise aluse muutmine — ülevaade ELi praktikatest
Changes in immigration status and purpose of stay: an overview of EU member states’ approaches

Koondaruanne EST; ENG
Eesti aruanne ENG
Inform EST; ENG
2015
dissemination esilehtVabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega
Dissemination of information on voluntary return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities

Koondaruanne EST; ENG
Eesti aruanne ENG
determining labour shortages kaasTööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele ELis
Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU

Koondaruanne EST; ENG
Eesti aruanne ENG
Inform EST; ENG
dissemination esilehtA study on smuggling of migrants. Characteristics, responses and cooperation with third countries

Koondaruanne ENG
Kokkuvõte ENG
dissemination esilehtKolmandate riikide kodanike vastu võtmine ettevõtlusega tegelemise põhjustel
Admitting third-country nationals for business purposes

Koondaruanne EST; ENG
Eesti aruanne ENG
Inform EST; ENG
2014
IK_uuring_kaas_260x366Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced return procedures

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
reception_study2_520x711The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
reception_study2_520x711Good practices in the return and reintegration of irregular migrants: Member States’ entry bans policy and use of readmission agreements between Member States and third countries

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
reception_study2_520x711Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU Member States and Norway

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
reception_study2_520x711The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies

Koondaruanne ENG
Eesti aruanne ENG
reception_study2_520x711Kolmandate riikide kodanike juurdepääs sotsiaalkindlustusele ja tervishoiule: poliitikad ja praktikad
Migrant access to social security and healthcare: policies and practice

Koondaruanne EST; ENG
Eesti aruanne ENG
2013
kõrgelt kvalifitseeritudKõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike rände soodustamine Euroopa Liidus ja Eestis
Attracting Highly Qualified and Qualified Third-Country Nationals

Koondaruanne EST; ENG
Eesti aruanne ENGt/uploads/2016/01/Korgelt-kvalifitseeritud.pdf">EST; ENG
Eesti aruanne ENG
isiku tuvastamineIsiku tuvastamine rahvusvahelise kaitse korral: raskused ja tavad
Establishing Identity for International Protection: Challenges and Practices

Koondaruanne EST; ENG
Eesti aruanne ENG
isiku tuvastamineKolmandate riikide kodanike ELi-sisene liikuvus
Intra-EU mobility of third-country nationals

Koondaruanne EST; ENG
Eesti aruanne ENG
2012
Tudengite_valisranne_Eestusse_520x693Välistudengite ränne
Migration of international students

Koondaruanne EST; ENG
Eesti aruanne EST; ENG
Perekonna_taasuhinemise_oiguse_kuritarvitamine_520x693