Esinejad


Andres Anvelt astus tööle Eesti siseministrina 2016. a novembris. Ta on olnud poliitik üheksa aastat, sealhulgas justiitsminister (2014-2015) ja Riigikogu liige. Andres Anveltil on enam kui kahekümne aasta pikkune töökogemus politseis. Ta on juhtinud nii Keskkriminaalpolitseid kui ka Politseikolledžit. Aastatel 2007–2011 tegutses Anvelt Eesti Kaitseväe juhataja julgeolekunõunikuna. Lisaks on Anvelt kriminaalromaanide autor ning filmide stsenarist.

 


Nicola Graviano töötab alates 2015. a Genfis, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peakontoris, toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja reintegratsiooni (AVRR) vanemspetsialistina. Ta vastutab IOMi AVRR valdkonna üleilmse poliitika ning tegevuste koordineerimise eest. Enne seda oli Nicola Graviano alates 2004. a hõivatud erinevatel juhtivatel ametikohtadel IOMi Belgia, Mali, Iraagi ja Kanada esindustes. Ta õppis politoloogiat, tal on magistrikraadid rände ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni ning rahvusvahelise poliitika alal.


Magnus Ovilius on Tagasipöördumise sektori juht Rände ja siseasjade peadirektoraadis, Euroopa Komisjonis, kus tema vastutada on tagasipöördumispoliitika ja ebaseadusliku rände juhtimine. Samuti koordineerib ta Euroopa Komisjonis Euroopa Rändevõrgustikku (EMN). Neile ülesannetele eelnes töö ettevõttes Smiths Group. Enne erasektorisse pöördumist töötas ta erinevatel juhtivatel ametikohtadel Euroopa Komisjonis. Näiteks juhtis ta Valmisoleku ja kriisijuhtimise sektorit õigusküsimuste eest vastutavas peadirektoraadis, vastutades Euroopa Liidu terrorismivastaste poliitikate väljatöötamise, rakendamise ja hindamise eest. Magnus Ovilius on olnud Euroopa Komisjoni diplomaadina lähetatud Vene Föderatsiooni. Ta omab õigusteaduste magistri kraadi Lundi Ülikoolist. Magnus Oviliusel on ohvitseri ettevalmistus Rootsist ning ta on teeninud ÜRO Rahuvalvejõududes Liibanonis.


Suursaadik Lawal Mohammed Hamidu juhib alates 2017. a. detsembrist põgenike ja sisserändajate valdkonda, Nigeeria põgenike, sisserändajate ja riigisiseselt ümberpaigutatud isikute riiklikus ametis (NCFRMI). Selle ameti mandaat on juhtida ning koordineerida Nigeeria riiklikku tegevust põgenike, varjupaigataotlejate, tagasipöördunute, kodakondsuseta isikute ja riigisiseselt ümberpaigutatud isikute toetamisel. Suursaadik Hamidu vastutada on nii põgenike kaitse kui ka rände juhtimine Nigeerias. Varem teenis Lawal Hamidu karjääridiplomaadina Ugandas, Hollandis, Nigeeria alalises esinduses New Yorgis ja mujal.

 


Egert Belitšev töötab hetkel Politsei- ja Piirivalveametis Integreeritud Piirihalduse Büroo juhina. Tal on Tartu Ülikooli Õigusteaduste Magistri kraadi. Alates tema professionaalse karjääri algusest 2006. aastal on Egert Belitšev töötanud peamiselt rändevaldkonnas ning omab põhjalikke teadmisi rände, piirihalduse ja Schengeni toimimisest seal hulgas ka tarkvara arendusest äripoole eksperdina. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal vastutas ta nõunikuna tagasisaatmise, piiride ja Schengeni valdkondade eest, mis otseselt hõlmas ka SIS eelnõude paketi ja Schengeni Piirieeskirja muudatuste menetlust.

 


Ave Lauren on Euroopa rändevõrgustiku (EMN), Euroopa Komisjoni poolt asutatud ja koordineeritud uurimis- ja teabevahetusvõrgustiku, Eesti kontaktpunkti koordinaator. Avel on doktorikraad inimgeograafias Cambridge’i ülikoolist, kus tema uurimistöö keskendus Hiina päritolu tippspetsialistide rändele Silicon Valleysse ja USAsse laiemalt. Tema peamised fookusvaldkonnad on tippspetsialistide mobiilsus, tööränne, rändepoliitika ja innovatsiooniklastrid. Varasemalt on ta töötanud rändeteemadega ka USA Kongressi ja Kongressiraamatukogu juures. 


Lotje van der Made juhib Tagasipöördumis-eelse toetuse sektorit, Euroopa tagasipöördumiste keskuses, mis kuulub Euroopa välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise agentuuri (Frontex) alla. Enne Frontexis tööle asumist töötas ta Europoli Euroopasse sisserändejate smugeldamise keskuses, kus tema juhtimisel töötati välja mitmed selle asutuse tööriistad ja tegevused võitluseks inimsmugeldamisega. Enne Europolis töötas Lotje van der Made Royal Netherlands Marechausee heaks ning Hollandi immigratsiooniametis, pühendudes nii operatsionaalsetele kui ka strateegilistele ülesannetele sisserände juhtimise valdkonnas. Tal on magistrikraad Hiina uuringutes Leideni Ülikoolist ning magistrikraad “Security, Conflict and International Development” alal Leichesteri Ülikoolist.


Giorgi Grigalashvilii on töötanud konsultandina Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Brüsseli, Ukraina ja Tbilisi esinduste jaoks alates 2015. a. Tema peamine kompetentsusvaldkond on tagasivõtmise elektroonilised juhtumihaldussüsteemid. Ta on nõustanud IOMi projekte sellise tarkvara arendamisel ja kasutusse-võtmisel, mis toetab Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelist koostööd kolmandate riikide kodanike tagasivõtmisel. Gruusia Välisministeeriumi konsulaarosakonna endise asedirektorina juhtis ta Gruusia tagasivõtmise elektroonilised juhtumihaldussüsteemid (RCMES) väljatöötamist. Giorgi Grigalashvilil on töökogemus ka teistes valitsusvälistes organisatsioonides, mis tegutsevad rände valdkonnas.


Marcin Prussi asus hiljuti tööle Euroopa tagasipöördumise ja reintegratsiooni võrgustikku (ERRIN). Tegu on liikmesriikide algatusega, mis toetab tagasipöördumist ja reintegratsiooni ühiste operatsionaalsete ja uuenduslike lahendustega, millel põhineb Euroopa ühine lähenemine neis poliitikavaldkondades. Enne ERRINit töötas Marcin Pruss erinevatel positsioonidel Euroopa Komisjoni heaks, keskendudes valdavalt õigus- ja siseküsimusi puudutavatele poliitikavaldkondadele (nt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasipöördumine, rahvusvaheline kaitse, rändekriisi juhtimine). Enne seda oli Marcin Pruss juristina hõivatud erinevate Hollandi ministeeriumite ja agentuuride poolt, mille tegevusvaldkonda kuulus rände juhtimine. Tal on magistrikraadid õiguses Maastrichti Ülikoolist ning South Pacificu Ülikoolist.

 


Michael Popp täidab praegu rändevaldkonna sideohvitseri rolli Euroopa Liidu esinduses Pakistanis. Ta on sinna lähetatud Saksamaa Föderaalsest siseministeeriumist, kus Popp töötas Euroopa Asjade Voliniku meeskonnas, keskendudes Euroopa Liidu üldistele küsimustele, Euroopa Liidu laienemisega seotule, rändeteemadele ning Euroopa Liidu välissuhetele. Michael Popp alustas oma professionaalset karjääri ajakirjanikuna, töötas seejärel pressiesindajana ning meedia konsultandina Euroopa Komisjoni esinduses Berliinis. Institutsioonide vahelises poliitilises võimuvõitluses osalemise vahetu kogemuse sai Michael Popp kõneisikuna Saksamaa Sotsiaaldemokraatide grupis, Euroopa Parlamendis. Pärast töötamist Strasbourgis ja Brüsselis pöördus Michael Popp tagasi Berliini, asudes seal tööle pressiesindajana Föderaalsesse siseminist

 


 

 

Georgios Spyrelis on alates 2011. aastast töötanud Kreeka Politsei Peakorteris. Käesoleval hetkel töötab ta Migratsiooni haldamise osakonnas ning vastutab strateegilisel tasandil migratsiooni haldamise üksuste toimimise eest Kreeka territooriumil. Varasemalt töötas ta Piirikaitse osakonnas ja oli strateegilisel tasandil vastutav Kreeka piiriületuspunktide
funktsioneerimise eest.

 


Joris Kennis on mitmeid aastaid töötanud varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuste juhina. Ta on läbi viinud ELi rahastatud uuringu pagulaste posttraumaatilisest stressist, millele järgnevalt aitas välja töötada ennetus- ja raviteenuseid vastuvõtukeskuste võrgustikule. Hetkel töötab Joris Kennis FEDASILi vabatahtlikku tagasipöördumise üksuses. Ta on omandanud magistrikraadi tervishoiu juhtimises ja poliitikas. Samuti on ta lõpetanud järelõpingud sõltuvusravi valdkonnas.

 


Laurence Hunzinger is a Migrant Protection and Assistance Specialist in the International Organization for Migration’s Regional Office in Brussels. She has a professional record focusing on conflict stabilization and recovery as well as on migration . She was posted in the Balkans, several Asian countries as well as in Western Africa. She currently guides IOM’s work in the field of return in the European Economic Area. She holds a Master Degree in Geopolitics (Université de Paris 8) as well as a Master in History (Université René Descartes, Strasbourg).

 


Tatiana Kistruga is a public policy consultant at ICF in Brussels. She is a lawyer with professional experience in evaluations and feasibility studies for the European Commission and EU agencies, focusing Justice and Home Affairs projects. She is supporting the EMN team with the elaboration of EMN studies and is one of the authors of the 2017 EMN study on the effectiveness of return. Prior working for ICF, Tatiana was involved in the Odysseus Network, and held various positions at the European Commission (DG HOME) and at IOM’s Regional Office in Brussels.